Allmän information om hur Finanspolitiska rådet behandlar personuppgifter

Informationen nedan är en generell beskrivning av Finanspolitiska rådets behandlingar av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Finanspolitiska rådet (organisationsnummer 202100-5687) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för myndighetens verksamhet och ansvarar för att de behandlas i enlighet med gällande dataskyddsreglering.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Bestämmelser för vår behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och i dataskyddslagen (2018:218).

Offentlighetsprincipen

Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet och det innebär att mejl, brev och andra handlingar som upprättas vid myndigheten eller kommer in till myndigheten är allmänna handlingar. Det innebär att de på begäran ska lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Insamling och behandling av personuppgifter

Finanspolitiska rådet samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och enbart i den mån det behövs för att utföra våra uppgifter.

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. För att behandlingen ska vara laglig krävs t.ex. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal, rättsliga förpliktelser eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Alla uppgifter som riksdag eller regering har gett i uppdrag till Finanspolitiska rådet att utföra är av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som Finanspolitiska rådet utför är därmed också huvudsakligen av allmänt intresse och utgör den rättsliga grunden för behandlingen.

Anställda och uppdragstagare

Som arbetsgivare får Finanspolitiska rådet lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.

Arbetssökande

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan kommer bara att användas inom Finanspolitiska rådet för rekryteringsändamål. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekrytering. Dina uppgifter i samband med ansökan som CV, personligt brev och annan information som du lämnar sparas i två år enligt Riksarkivets föreskrifter.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Konferenser och seminarier

Finanspolitiska rådet anordnar konferenser och seminarier i syfte att uppfylla vårt uppdrag med att sprida våra analyser.

För att kunna bjuda in till dessa evenemang behandlar vi personuppgifter om de som bjuds in. Personuppgifterna består av ett register med namn och kontaktuppgifter (e-postadresser) som är hämtade från offentliga register (hemsidor och adressregister) eller från vederbörande själv. Registret sparas på myndigheten för att på ett enkelt sätt kunna bjuda in till de konferenser och seminarier som vi arrangerar. Avregistrering från registret kan alltid göras genom att kontakta myndigheten.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till de konferenser och seminarier som vi arrangerar sparas bara så länge som det krävs för administrationen av dessa evenemang.

Tryckta rapporter från rådet

Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av våra tryckta publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket.

Lagringstider

De personuppgifter Finanspolitiska rådet samlar in för sin verksamhet behandlas för olika ändamål. Därmed sparas de under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vilka bevarande-skyldigheter som finns enligt lag. Finanspolitiska rådet sparar bara personuppgifterna så länge det är nödvändigt och så länge Finanspolitiska rådet har lagstadgad skyldighet att göra det.

Lämnas personuppgifter till andra mottagare?

Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar. Finanspolitiska rådet är skyldig att enligt lagar, förordningar och centrala avtal lämna personuppgifter till bl.a. Arbetsgivarverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Statens pensionsverk och Finanspolitiska rådets upphandlade bank.

Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer, tex. till Konjunkturinstitutet (KI) då myndigheten köper IT-stöd av KI där datacenter och datasupport ingår, och till Statens Servicecenter (SSC) då myndigheten köper ekonomiadministrativt stöd av SSC där löneadministration, fakturahantering, redovisning och bokslut ingår. I dessa fall är Konjunktur-institutet och Statens Servicecenter personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på Finanspolitiska rådets uppdrag och enligt våra instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

Finanspolitiska rådet vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som Finanspolitiska rådet behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

Rätt att begära information

Finanspolitiska rådet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Finanspolitiska rådet. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Finanspolitiska rådet behandlar dina uppgifter felaktigt, eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan lagstiftning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud är Jenny Surtin. Om du har synpunkter på behandlingen, eller av annan anledning vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det enklast via e-post:

info@fpr.se

Vill du skicka brev är vår postadress:

Finanspolitiska rådet, Box 3273, 103 65 Stockholm

Du har också rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.

Cookies

Myndigheten har inga Cookies på sin webbplats www.fpr.se Länk till annan webbplats. och spar således inga personuppgifter om de som besöker webbplatsen.

 

24 maj 2023, Dnr. 11-2023-3