Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Svenskt material

Ekonomistyrningsverket (ESV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Finansinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Konjunkturinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konjunkturinstitutet, gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och forskar inom områdena svensk ekonomi och miljöekonomi. KI är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Regeringskansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regeringens grundläggande finanspolitiska dokument är Budgetpropositionen, som läggs i september och den Ekonomiska Vårpropositionen, som läggs i april. Under fliken Publikationer på deras hemsida kan du hitta propositionerna från och med 1997.

Riksdagens finansutskott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finansutskottets årliga betänkande om Vårpropositionen, kallat Riktlinjer för den ekonomiska politiken, ger en bred bild av den svenska finanspolitiken. Intressant, utifrån Finanspolitiska rådets perspektiv, är den utfrågning som utskottet gör en dryg vecka efter att rådets rapport släppts. Den bifogas i betänkandena som en bilaga.

Riksrevisionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksrevisionen granskar kontinuerligt regeringens ekonomiska politik och dess redovisning. Bland annat följer Riksrevisionen upp hur det finanspolitiska ramverket tillämpas. Den har tidigare granskat regeringens redovisning av till exempel arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter och sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitiken.