Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ledamöter i rådet

Harry Flam

Lars Heikensten
Ordförande

Ekonomie doktor i nationalekonomi och har i huvudsak arbetat som ämbetsman. Han har bland annat varit chefekonom på Riksgäldskontoret, avdelningschef på Finansdepartementet och chefekonom på Handelsbanken. Mellan 1995 och 2003 var han vice riksbankschef med särskilt ansvar för penningpolitik; mellan 2003 och 2006 var han riksbankschef. Därefter var han åren 2006–2011 svensk medlem av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Åren 2011-2020 var han verkställande direktör i Nobelstiftelsen.

Åsa Holmquist

Lina Aldén
Vice ordförande

Docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning är empiriskt inriktad och fokuserar på att förklara ekonomiska skillnader utifrån etnicitet, sexuell läggning och kön. Med experimentella metoder har hon studerat förekomsten av diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Annette Alstadsæter

Professor i skatteekonomi vid School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences, Ås i Norge, och chef för Skatteforsk – Center for tax and behavioral research. Hennes forskning handlar om skatter, skattesmitning samt inkomstfördelning.

Cecilia Hermansson

Mats Dillén

Filosofie doktor i nationalekonomi och var åren 2007–2016 generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Dessförinnan var han bland annat prognoschef på Finansdepartementet och senare på Konjunkturinstitutet. Han var även ordförande i den parlamentariska Riksbankskommittén.

Åsa Holmquist

Lisa Laun

Docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hennes forskning handlar bl.a. om arbetsmarknad och socialförsäkring med fokus på de äldre.Pär Österholm

Professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskning behandlar problem inom makroekonomi, finansiell ekonomi, prognoser och penningpolitik.

Foto: Anders Hansson och Henrik Hellström