Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Om oss

Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades den 1 augusti 2007. Rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik.

Rådet ska bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser samt de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken är i linje med konjunkturutvecklingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen senast den 15 maj varje år. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bl.a. för riksdagens granskning av regeringens politik. Som ett led i uppdraget anordnar rådet även konferenser och ger ut fördjupande skrifter i serien Studier i finanspolitik och Särskilda studier från Finanspolitiska rådet.

Rådet som helhet tar inte löpande ställning till den ekonomiska politiken. Däremot deltar rådets ledamöter i samhällsdebatten med sina egna synpunkter. Dessa kan, men behöver inte nödvändigtvis, delas av de övriga ledamöterna.