Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande över SOU 2013:32 Budgetramverket

uppfyller det EU:s direktiv?

27 juni 2013

I november 2011 antogs rådets direktiv (2011/85/EU) om krav på medlemsstaternas budgetramverk. Direktivet innehåller minimikrav för hur budgetramverken ska vara utformade för att säkerställa att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden att undvika alltför stora underskott enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Budgetprocesskommitténs förslag i SOU 2013:32 innebär till största delen att nuvarande praxis slås fast genom att tas in i budgetlagen. Redovisningar av den makroekonomiska utvecklingen, den offentliga sektorns finanser och deras långsiktiga hållbarhet görs redan i dag, och rådet har inget att invända mot att detta ges ett stöd i budgetlagen. Rådet delar till övervägande delen kommitténs bedömning att det svenska budgetramverket lever upp till direktivets krav. Vad gäller kravet på konsekvenser i det fall de numeriska finanspolitiska reglerna inte iakttas gör rådet dock en delvis annan bedömning än utredningen. För utgiftstaket finns klart angivet i budgetlagen att regeringen är skyldig att vidta åtgärder eller återkomma till riksdagen om taket bedöms vara hotat, men för överskottsmålet finns inte motsvarande krav.

Läs rådets remissvar Pdf, 201.8 kB, öppnas i nytt fönster.