Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om SOU 2016:67 En översyn av överskottsmålet

6 december 2016

Överskottsmålskommittén (SOU 2016:67) har nyligen presenterat en rad förslag som syftar till att förstärka det finanspolitiska ramverket. Vi välkomnar flera av utredningens förslag. Ett av förslagen innebär emellertid ett hot mot rådets oberoende. Utredningen föreslår att modellen för att utse rådsledamöter ändras så att en valberedning, där ledamöter från riksdagens finansutskott ingår, i fortsättningen nominerar nya rådsmedlemmar. Utredningen menar att detta kommer att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen. Vi menar tvärtom att utredningens förslag skulle minska rådets oberoende. Med utredningens förslag kommer finansministern ha möjlighet att påverka vem finansutskottets ledamöter föreslår som ny medlem i rådet.

Nuvarande modell innebär att rådet lämnar förslag på nya ledamöter till regeringen minst tre månader innan förordnandena går ut. Rådets förslag ska enligt instruktionen möjliggöra att det finns både hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av praktisk ekonomisk politik i rådet, samt att rådet har en jämn könsfördelning. Rådet har dessutom hittills alltid haft en ledamot från ett annat land än Sverige. Rådet offentliggör regelmässigt sina förslag samtidigt som de lämnas till regeringen. Regeringen utser därefter rådsledamöterna. Några konsultationer mellan regeringen och rådet om nya ledamöter förekommer inte. Det är rimligt att säga att rådet i praktiken förnyar sig självt, men att regeringen har möjlighet att stoppa rådets förslag.

Utredningen bedömer att det finns ett principiellt problem med nuvarande modell, men menar att detta i praktiken inte har resulterat i någon bristfällig sammansättning av rådet. Mot den bakgrunden är det oroväckande att utredningen ändå föreslår en ny modell som dessutom innebär stor risk för att rådets oberoende inskränks. Det finns visserligen ett principiellt problem med dagens modell, men om den ska ändras föreslår vi istället en valberedning som inte har partipolitisk sammansättning. En sådan valberedning skulle exempelvis kunna bestå av närmast föregående rådsordförande, generaldirektören för en central myndighet på det ekonomisk-politiska området, t.ex. Konjunkturinstitutet, samt en representant för akademin.

Läs rådets remissyttrande här Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster..

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.