Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om promemorian Budgetprocessen ett valår

28 januari 2013

I Riksdagsstyrelsens promemoria som har skickats på remiss till Finanspolitiska rådet behandlas tre frågor om budgetprocessen. Utredningen föreslår att budgetpropositionen under valår ska lämnas senare än i dag. Finanspolitiska rådet har inga invändningar mot detta. Vad gäller de andra punkterna - tidpunkten när utgiftsområdesindelningen ska kunna ändras och ett ev. slopande av hänvisningen i riksdagsordningen till budgetlagen föreslår utredningen inga förändringar av dagens ordning. Finanspolitiska rådet ser ingen anledning att lämna några synpunkter i dessa frågor.   

Rådets yttrande Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.