Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Yttrande om Miljömålsberedningens delbetänkande (dnr M2016/00703/KI)

17 maj 2016

Finanspolitiska rådet har lämnat sitt remissyttrande om Miljömålsberedningens delbetänkande (dnr M2016/00703/KI).

Rådet menar att det är centralt att den svenska klimatpolitiken utformas på ett sådant sätt att den bidrar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. Miljömålsberedningens förslag till förändringar av klimatpolitiken går inte i riktning mot att uppnå detta. Beredningens förslag innebär att kostnaderna för att nå de mål som EU och Sverige ställt sig bakom kommer att öka. Om beredningen i sitt slutbetänkande dessutom föreslår att sektorsmål för utsläppsreduktioner i Sverige ska införas, ökar de samhällsekonomiska kostnaderna ytterligare utan att de globala utsläppen av växthusgaser minskar.

Det finns därutöver inget empiriskt stöd för Miljömålsberedningens påstående att en striktare klimatpolitik kan bidra till att skapa ett omvandlingstryck i svensk ekonomi och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft.

Rådet bedömer att den stora globala utmaningen är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Rådet menar därför att svensk klimatpolitik – utöver de åtaganden Sverige gjort inom EU – under de kommande decennierna bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen.

Läs remissyttrandet i sin helhet Pdf, 431.6 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.