Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Regeringens skrivelse om det finanspolitiska ramverket


24 mars 2011

Regeringen överlämnade den 22 mars en skrivelse om det finanspolitiska ramverket till riksdagen (regeringens skrivelse 2010/11:79). Regeringens skrivelse berör också Finanspolitiska rådet. Regeringen formulerar sig på följande sätt:
  
"Finanspolitiska rådet har ett särskilt ansvar att analysera hur väl
regeringen uppfyller de budgetpolitiska målen och om de offentliga
finanserna är långsiktigt hållbara. En viktig utgångspunkt är att rådet
ska granska uppfyllelsen av de av riksdagen fastställda målen och inte
utvärdera målen i sig."

Rådets ordförande, Lars Calmfors, ställer sig frågande till formuleringarna.
- En huvuduppgift för rådet är att granska om finanspolitiken är långsiktigt hållbar. Hållbarheten beror i hög grad på hur de budgetpolitiska målen formuleras, eftersom budgetutfallen bestämmer hur statsskulden utvecklas. Det är därför svårt att se hur man ska kunna granska finanspolitikens hållbarhet om man inte samtidigt kan utvärdera de budgetpolitiska målen, säger Lars Calmfors.

Intervju med Lars Calmfors angående skrivelsen Pdf, 709.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs skrivelsen Pdf, 483.3 kB, öppnas i nytt fönster.