Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2017

15 maj 2017

Överskottsmålet nås inte – finanspolitiken bör vara betydligt stramare
Högkonjunkturen i den svenska ekonomin bedöms förstärkas både i år och nästa år och resursutnyttjandet bli alltmer ansträngt. Samtidigt ligger det finansiella sparandet tydligt under vad gällande överskottsmål kräver. Med hänsyn till konjunkturläget och överskottsmålet borde finanspolitiken vara betydligt mer åtstramande, vilket rådet har påpekat sedan 2014. Men regeringen väljer att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket. En mer åtstramande finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet. Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning.

Fler jobb med låga kvalifikationskrav
Huvudproblemet på svensk arbetsmarknad är de stora skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan personer födda i Sverige och utomeuropeiskt födda. Rådet föreslog redan i förra årets rapport utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar. Vi påpekade också att det är nödvändigt att stimulera framväxten av fler jobb med låga kvalifikationskrav i både privat och offentlig sektor, vilket kan kräva nya anställningsformer med lägre lön.

Byt arbetslöshetsmål
Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. Vi menar dessutom att det vore bättre om regeringen omformulerar sitt arbetslöshetsmål till separata sysselsättningsmål för olika grupper, exempelvis asylinvandrare, unga lågutbildade och långtidsarbetslösa.

Regeringen bör kunna göra bättre prognoser
Den prognosutvärdering vi låtit göra visar att regeringens prognoser för viktiga makrovariabler har varit mindre träffsäkra än Konjunkturinstitutets och att regeringen har tenderat att överskatta tillväxten och det offentliga sparandet samt underskatta arbetslösheten. Vi menar att regeringen bör kunna göra mer träffsäkra prognoser och beräkningar än vad den hittills presterat. Detta gäller i synnerhet för det finansiella och strukturella sparandet där regeringen har tillgång till den mest aktuella informationen.

Fördelningseffekter av marknadshyror
Rörligheten på arbetsmarknaden skulle sannolikt öka och tillväxtförutsättningarna förbättras genom en omreglering av dagens bruksvärdessystem i riktning mot marknadshyror. I dag motsvarar hyran i genomsnitt drygt 24 procent av hyreshushållens disponibla inkomster. Vår kalkyl av de kortsiktiga fördelningseffekterna visar att med marknadshyror skulle den andelen öka till 31 procent. En övergång till marknadshyror skulle drabba hushåll med lägre inkomster hårdare än genomsnittet räknat i procent av disponibel inkomst. Därför bör fördelningseffekterna beaktas vid en omreglering. En övergång mot marknadshyror bör således kompletteras med andra åtgärder, exempelvis utbyggda bostadsbidrag. En engångsbeskattning av fastighetsägarna skulle kunna bidra till att finansiera höjda bostadsbidrag.

Ytterligare information
Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av Harry Flam (ordförande), Yvonne Gustafsson (vice ordförande), Hilde C. Bjørnland, Peter Englund, Cecilia Hermansson och Bertil Holmlund.

Kontakt
Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Harry Flam (tel. 070-918 85 45) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).

Svensk finanspolitik 2017 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning Pdf, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Summary (English) Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilder från presskonferensen Pdf, 162.8 kB, öppnas i nytt fönster.

SVT Forums sändning av presskonferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning av presskonferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.