Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2016

16 maj 2016

Det behövs en stramare finanspolitik

Svensk ekonomi är på väg in i en högkonjunktur redan i år. Samtidigt är riskerna för en svagare internationell konjunktur fortfarande betydande. Trots den starka konjunkturutvecklingen är finanspolitiken fortsatt expansiv. Stabiliseringspolitiska överväganden talar emellertid för att finanspolitiken borde vara betydligt stramare åren 2016-2018 än den politik som regeringen presenterar i 2016 års ekonomiska vårproposition.

Regeringen bryter mot det finanspolitiska ramverket

Det finns en betydande avvikelse mellan det finansiella sparandet och vad överskottsmålet kräver. Avvikelsen kan enligt regeringens egna beräkningar endast till en mindre del förklaras av tillfälligt höga utgifter för asylinvandringen. Regeringen har inte presenterat några skäl mot aktiva budgetförstärkningar trots att det föreligger en avvikelse från överskottsmålet. Det finns inte heller något åtagande om att finansiera reformer eller oförutsedda utgiftsökningar. Sammantaget är detta ett brott mot det finanspolitiska ramverket.

Fler jobb med låga kvalifikationskrav

Vi instämmer med regeringen i att den stora asylinvandringen motiverar utbildningssatsningar, utökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och mer subventionerade anställningar. Men det är nödvändigt att även stimulera framväxten av fler jobb med låga kvalifikationskrav i både privat och offentlig sektor. Regeringen bör skyndsamt tillsätta en expertkommission med uppgift att b.la. stödja arbetsmarknadens parters arbete med att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarkanden.

Byt arbetslöshetsmål

Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. Vi menar dessutom att det vore bättre om regeringen omformulerade sitt arbetslöshetsmål till separata mål för olika grupper. Exempel på sådana är mål för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen av asylinvandrare, mål för snabbare inträde på arbetsmarknaden för unga, samt mål för successivt höjd pensionsålder.

Bygg inte höghastighetsjärnvägen

De planerade investeringarna i höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö bedöms som samhällsekonomiskt mycket olönsamma. Investeringarna bör därför inte genomföras. Att finansiera investeringen via Riksgälden – som Sverigeförhandlingen föreslår – är ett sätt att kringgå den normala politiska beslutsprocessen men påverkar inte den samhällsekonomiska kalkylen över huvud taget.

Minska den globala kolanvändningen

Vi bedömer att den stora globala utmaningen för att stoppa klimatförändringarna är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Svensk klimatpolitik bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen. Detta är betydligt viktigare än att minska oljeanvändningen. En snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige kombinerad med sektorsvisa reduktionsmål inom landets gränser riskerar att bli dyrt för Sverige utan att leda till minskade globala växthusgasutsläpp eller visa vägen för hur världen kan minska sitt beroende av fossila bränslen.

 

Ytterligare information

Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av John Hassler (ordförande), Yvonne Gustafsson (vice ordförande), Hilde C. Bjørnland, Harry Flam, Cecilia Hermansson och Oskar Nordström Skans.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).

Svensk finanspolitik 2016 Pdf, 1.9 MB.
Sammanfattning Pdf, 125.7 kB.
Summary (English) Pdf, 128.3 kB.
Rättelseblad till tryckt version Pdf, 109.3 kB.

Pressmeddelande Pdf, 172.7 kB.
Sändning av rådets pressträff på SVT Forum
Presentationsbilder från pressträffen Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporter 2016