Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2014

Långsiktigt starka finanser – men permanenta åtgärder försvårar återgång till 1 procents överskott

12 maj 2014

Risk att sparandet 2014 blir lägre än vad som är stabiliseringspolitiskt motiverat

Stabiliseringspolitiken har varit tidsmässigt träffsäker sedan finanskrisen bröt ut. Givet regeringens bedömning av konjunkturläget i höstas var det beräknade finansiella sparandet i budgetpropositionen för 2014 förenligt med en välbalanserad finanspolitik. Sedan hösten 2013 har den stabiliseringspolitiska bilden förändrats och rådet ser nu en risk för att det finansiella sparandet för 2014 blir lägre än vad som är stabiliseringspolitiskt motiverat. Åtgärderna i BP14 är permanenta vilket gör en återgång till 1 procents överskott i de offentliga finanserna svårare.

Överskottsmålet nås inte

Överskottsmålet nås inte under innevarande konjunkturcykel. Avvikelsen från målet kan emellertid motiveras av den långa och djupa lågkonjunkturen och behöver inte skada överskottsmålets trovärdighet. I vårpropositionen gör regeringen ett tydligt åtagande om att sparandet 2018 ska återgå till 1 procent av BNP. Detta åtagande är ett värdefullt bidrag till att upprätthålla förtroendet för det finanspolitiska ramverket.

Långsiktigt hållbara finanser men överskottsmålet bör ligga fast tills vidare

De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet är inte hotad. Inte heller om överskottsmålet ändrades till ett balansmål skulle den offentliga nettoförmögenheten eller bruttoskulden utvecklas oroväckande. Ett lägre mål skulle däremot minska marginalerna för att möta en kommande lågkonjunktur. Ett lägre mål ger dessutom endast en temporär ökning av resurserna till högre utgifter eller lägre skatter. Rådet anser att målet på 1 procents överskott i de offentliga finanserna bör vara kvar tills vidare.

Allt fler deltar i arbetskraften men arbetslösheten riskerar att bli varaktigt hög

Arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningsgraden och antalet arbetade timmar har utvecklats förhållandevis väl under lågkonjunkturen. Det gäller i synnerhet om man beaktar demografiska förändringar. Arbetslösheten är emellertid högre än före krisen. Det är framför allt oroande att andelen långtidsarbetslösa och arbetslösa som tillhör utsatta grupper med jämförelsevis låga jobbchanser har ökat. Det riskerar att leda till en varaktig nivå på arbetslösheten som är högre än regeringens prognos för jämviktsarbetslösheten.

Högre inkomster men ökad relativ fattigdom

De reala disponibla inkomsterna har ökat sedan 2006 men samtidigt har den relativa fattigdomen också stigit. Rådets analys pekar på att jobbskatteavdragen både har bidragit till de högre inkomsterna och till att avståndet har ökat något mellan de lägre inkomsterna och medianinkomsten. Det sammanfattande måttet på inkomstspridning, Ginikoefficienten, har endast ökat marginellt mellan 2006 och 2012.

Ytterligare information

Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av John Hassler (ordförande), Eva Lindström (vice ordförande), Steinar Holden, Irma Rosenberg, Anders Björklund och Oskar Nordström Skans.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63), Oskar Nordström Skans (073-593 33 48) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).

Svensk finanspolitik 2014 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Summary (English) Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster.
Dataunderlag (Excel) Excel, 309.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporter 2014 Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation från pressträffen Pdf, 308.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Sändning SVT Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.