Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2013

Överskottsmålet nås inte

15 maj 2013

Stora utmaningar för finanspolitiken
Svensk ekonomi har klarat sig väl under den internationella krisen och finanspolitiken framstår i stora drag som framgångsrik. Vår samlade bedömning är att finanspolitiken i huvudsak är väl avvägd. De offentliga finanserna är långsiktigt hållbara och utgiftstaken är inte hotade. Vi anser dock att målkonflikten mellan det kortsiktiga stabiliseringspolitiska perspektivet och överskottsmålet formulerat över konjunkturcykeln bör belysas bättre i regeringens propositioner. Den internationella krisens djup och långvarighet ställer finanspolitiken inför svåra ställningstaganden och är en prövning för det finanspolitiska ramverket.

Överskottsmålet nås inte
De indikatorer regeringen använder visar att överskottsmålet inte nås. Vi pekar på att det kommer att ställas stora krav på finanspolitiken för att målavvikelsen ska kunna korrigeras. För att upprätthålla trovärdigheten i det finanspolitiska ramverket bör regeringen presentera en plan för hur överskottsmålet ska kunna nås under den konjunkturcykel som är relevant för måluppfyllelsen.

Budgetpropositionen för 2013 byggde på en för optimistisk prognos
Budgetpropositionen för 2013, som regeringen presenterade i september 2012, byggde på en prognos för 2013 som avvek kraftigt från andra bedömares prognoser. Regeringen reviderade ned sin prognos väsentligt i december 2012 till en nivå i linje med övriga prognosinstitut. Vi anser att större avvikelser från andra prognosmakare ska redovisas och motiveras utförligt i de ekonomiska propositionerna.

Bostadsmarknaden fungerar dåligt
Vi gör bedömningen att de svenska bostadspriserna sannolikt ligger i intervallet från att vara i linje med fundamentala faktorer till en viss övervärdering. Risken för en stor och abrupt priskorrigering bedöms i nuläget som begränsad. Vi menar att en bättre fungerande bostadsmarknad bidrar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och till högre ekonomisk tillväxt. Vi anser att regeringen bör ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i syfte att i ett sammanhang hantera frågor om utnyttjandet av befintliga bostäder, byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag samt bruksvärdessystem.

Inga tydliga fördelningseffekter av jobbskatteavdraget
Vi har analyserat jobbskatteavdraget och finner att det kan ha en betydande effekt på sysselsättningen. Vi finner dock inget stöd för att jobbskatteavdraget minskar spridningen i disponibla inkomster mellan hushållen. Statistik från SCB visar att spridningen i disponibla inkomster ökat sedan 1990-talskrisen men att detta huvudsakligen skedde under 1990-talet. Spridningen i disponibla inkomster mätt med Ginikoefficienten har i stort sett varit oförändrad sedan 2006.

Klimatförändringar ingen anledning att förändra det finanspolitiska ramverket
Rådet konstaterar att de bästa beräkningar som i dag finns tillgängliga av konsekvenserna för Sverige av klimatförändringar, i nuläget inte föranleder några förändringar av det finanspolitiska ramverket. Som i fallet stormen Gudrun kan det uppstå kostnader som är mycket kännbara för privata och kommunala aktörer, men de är inte så stora att de riskerar att hota den offentliga sektorns finansiella stabilitet eller långsiktiga hållbarhet.

Ytterligare information
Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av Lars Jonung (ordförande), John Hassler (vice ordförande), Steinar Holden, Eva Lindström, Irma Rosenberg och Anders Björklund.

Svensk finanspolitik 2013 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Summary Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporter Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation från pressträffen Pdf, 371.3 kB, öppnas i nytt fönster.