Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2012

Starka finanser — men för stora säkerhetsmarginaler

14 maj 2012

Starka offentliga finanser
Svensk ekonomi har hittills klarat sig väl under den internationella krisen. Finanspolitiken framstår generellt som framgångsrik och i huvudsak som väl avvägd med hänsyn till de störningar som påverkat svensk ekonomi. Rådets uppfattning är att finanspolitiken under 2011 och 2012 har följt det gällande finanspolitiska ramverket. Vi betraktar risken för att utgifterna ska överskrida utgiftstaken under de närmaste åren som mycket liten och gör bedömningen att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser.

Inga stabiliseringspolitiska motiv
De skattesänkningar som aviserades våren 2011 föreslogs inte i Budgetpropositionen för 2012. Denna förändring saknade enligt vår uppfattning stabiliseringspolitiska motiv. Det försämrade konjunkturläget från våren till hösten 2011 talade snarare för en mer expansiv finanspolitik.

Oklart om säkerhetsmarginaler
Regeringen har hänvisat till den ekonomiska krisen och den makroekonomiska osäkerheten som argument för större finanspolitiska säkerhetsmarginaler än de som redan finns i det finanspolitiska ramverket. Detta skapar oklarhet om regeringens syn på det finanspolitiska ramverket. En regelmässig användning av extra säkerhetsmarginaler riskerar dels att skapa ett procykliskt inslag i finanspolitiken, dels att göra det genomsnittliga finansiella sparandet större än överskottsmålet.

Oklart om den offentliga förmögenheten
Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet stabiliseras mätt i relation till BNP. Sannolikt kommer nettoförmögenheten att fortsätta öka från dagens nivå på cirka 20 procent av BNP. Rådet anser att regeringen bör klargöra sin syn på vad som är en lämplig offentlig nettoförmögenhet. En ytterligare förmögenhetsuppbyggnad utöver dagens nivå är enligt rådets mening svår att motivera med behov av säkerhetsmarginaler för en kommande lågkonjunktur.

Överskattade effekter av sänkt restaurangmoms
Den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster är den enskilt mest kostsamma åtgärden i Budgetpropositionen för 2012. Rådet gör bedömningen att effekterna på sysselsättningen av momssänkningen är överskattade. Rådet anser också att sänkningen är ett ineffektivt sätt att minska de administrativa kostnaderna. Den reducerade momsen på restaurang- och cateringtjänster har snarast karaktären av ett branschstöd. Regeringen bör i stället välja en enhetlig moms. En sådan skulle sannolikt ha stora positiva samhällsekonomiska effekter.

Ytterligare information
Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen idag. Finanspolitiska rådet består av Lars Jonung (ordförande), John Hassler (vice ordförande), Steinar Holden, Eva Lindström, Michael Bergman och Helena Svaleryd.

Svensk finanspolitik 2012 Pdf, 893.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning Pdf, 80.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Swedish Fiscal Policy 2012 (på engelska) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning (på engelska) Pdf, 68.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporter Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande Pdf, 114.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation från pressträff Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.