Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2011

Stora skattesänkningar och svagt utgiftstak kan hota överskottsmålet

16 maj 2011
 
De offentliga finanserna förbättras nu snabbt i konjunkturuppgången. Regeringens uppjustering av reformutrymmet är rimlig. Men det finns risk för att utrymmet överintecknas om både stora skattesänkningar och stora utgiftsökningar kommer till stånd.
 
Starka offentliga finanser trots krisen
Huvudskälet till att de offentliga finanserna inte försvagades mer i krisen var att sysselsättningen minskade förhållandevis lite. Det höll uppe skatteintäkterna. Samtidigt bidrog de tidigare förändringarna av arbetslöshets- och sjukförsäkringen till att hålla nere utgifterna.

 
Svagt utgiftstak kan hota överskottsmålet
Regeringen har aviserat stora skattesänkningar. Samtidigt har utgiftstaket bestämts så att budgeteringsmarginalen är mycket stor de närmaste åren. Utöver stora skattesänkningar kan även stora utgiftsökningar komma att genomföras. Det skapar en risk för en alltför expansiv finanspolitik i en kraftig konjunkturuppgång.
— Vi tar inte ställning till avvägningen mellan skattesänkningar och utgiftsökningar, säger rådets ordförande Lars Calmfors. Men om regeringen genomför de aviserade skattesänkningarna bör utgiftstaket revideras ner för att stödja överskottsmålet. Om taket inte sänks, bör stora skattesänkningar undvikas.

 
Regeringen bör förklara reformutrymmet bättre
Regeringens beräkningar av det s k reformutrymmet spelar en central roll för finanspolitiken. Utrymmet uppstår till stor del därför att de offentliga utgifterna, till skillnad från skatterna, inte automatiskt följer BNP. Därigenom tenderar tidigare reformer att urholkas.  Regeringen bör förklara detta tydligare för att ge väljarna större möjligheter att väga nyttan av nya reformer mot finansieringen.

 
Förstärk ramverket för finansiell stabilitet
Ramverket för finansiell stabilitet behöver stärkas för att förhindra framtida finansiella kriser. Idag är ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter diffus. Antingen bör Riksbanken få ett tydligare ansvar eller så bör en ny myndighet, ett finansiellt stabilitetsråd, inrättas.

 
Reformera arbetslöshetsförsäkringen
Den avgiftsdifferentiering som regeringen infört i arbetslöshetsförsäkringen ger "mycket skrik för lite ull". Om nuvarande frivilliga försäkring bibehålls, bör differentieringen avskaffas. Starka principiella skäl talar för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

 
Gör en total översyn av skattesystemet
Skattesystemet har alltmer avlägsnat sig från principerna bakom 1990/91 års skattereform. En del förändringar, t ex jobbskatteavdraget, har varit motiverade, andra inte. De samhällsekonomiska vinsterna av en avskaffad värnskatt är förmodligen större än av ytterligare jobbskatteavdrag men leder till större inkomstspridning.

 
Inför en enhetlig moms
De olika momssatser som idag gäller är inte motiverade av vare sig samhällsekonomiska effektivitetsskäl eller fördelningsskäl. Argumenten är också svaga för lägre moms på restaurang- och cateringtjänster. Vi förordar i stället en enhetlig moms. Alltför många särlösningar gör skattesystemet samhällsekonomiskt ineffektivt och öppnar för lobbying från särintressen.
 
Utbildningsreformerna inte tillräckligt träffsäkra
Dåliga resultat i skolan är negativa för såväl tillväxt som arbetsmarknad. Regeringens reformer ligger i linje med forskningen, men åtgärderna är otillräckliga. Detta gäller t ex satsningarna på lärarna och förändringarna i gymnasieskolan.

 
Två reservationer
Lars Tobisson har reserverat sig mot att Riksbanken skulle kunna få huvudansvaret för makrofinansiell stabilitet. Erik Åsbrink delar inte övriga ledamöters positiva syn på de nya yrkesprogrammen på gymnasiet, eftersom de inte ger högskolebehörighet.

 
Ytterligare information
Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen idag. Finanspolitiska rådet består av Lars Calmfors (ordförande), Torben Andersen (vice ordförande), Michael Bergman, Laura Hartman, Lars Jonung, Helena Svaleryd, Lars Tobisson och Erik Åsbrink.

Svensk finanspolitik 2011 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Pressmeddelande Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning (på engelska) Pdf, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation från pressträff Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Underlagsrapporter Öppnas i nytt fönster.