Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Det krävs en plan för hur överskottsmålet ska nås

19 december 2014

Syftet med överskottsmålet är att skapa utrymme för en aktiv stabiliseringspolitik utan att de offentliga finanserna långsiktigt urholkas. Erfarenheter från historien och omvärlden visar att ett regelverk för finanspolitiken behövs för att uppnå detta.

Budgetbeslutet som togs av riksdagen den 3 december innebar dels att alla reformer bör finansieras krona för krona, dels ett åtagande om att återgå till överskott när konjunkturen är balanserad. Åtagandet innebär att det offentliga finansiella sparandet ska uppgå till en procent av BNP när konjunkturläget har normaliserats vilket är i linje med det finanspolitiska ramverket. Enligt bedömningarna i budgeten kräver detta åtgärder som förstärker budgeten med ca 25 mdkr år 2018.

Budgetbeslutet är ett välkommet bidrag till att förstärka förtroendet för överskottsmålet. Beslutet behöver dock kompletteras med en trovärdig plan för hur budgetförstärkningarna ska komma till stånd. Konjunkturåterhämtningen är bräcklig. Därför bör en sådan plan även innehålla en diskussion om hur finanspolitiken kan möta en svagare konjunkturutveckling.

Rådet är medvetet om att den motion som riksdagsbeslutet bygger på inte har beretts på samma sätt som en normal budgetproposition. I det fortsatta arbetet inom regering och riksdag är det likväl väsentligt att det arbetas fram en plan för återgång till ett sparande i linje med överskottsmålet när konjunkturen åter är i balans. Det osäkra politiska läget understryker nödvändigheten av en sådan plan. Behovet av budgetförstärkningar för att nå överskottsmålet kvarstår oavsett vilken regering som tillträder efter extravalet den 22 mars.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63).