Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Seminarium "Transparens, öppenhet och riktighet i skötseln av offentliga finanser"

Riksdagen, Stockholm, 23 juni 2015

John Hassler