Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

PRESSTRÄFF 21 DECEMBER 2015

Rådet ger sin syn på flyktingkrisen och dess effekter på finanspolitiken

Sverige har idag starka offentliga finanser och kan därför hantera den ekonomiska belastning som den höga flyktingvandringen innebär. Det är dock centralt att det finanspolitiska ramverket respekteras, inte minst för att ha resurser för att kunna utveckla integrations och arbetsmarknadspolitiken.

I nuläget har utrikes födda en betydligt lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än inrikes födda. Rådet menar därför att regeringen omgående bör tillsätta en expertkommission med uppgift att snabbt och förutsättningslös analysera hur man framgångsrikt ska kunna se till att de nya svenskarna kan integreras på svensk arbetsmarknad samt föreslå åtgärder för att uppnå detta.

Pressmeddelande

Presentationsmaterial från pressträffen