19 sep 2023

Finanspolitiska rådet har lämnat remissvar

Finanspolitiska rådet har lämnat remissvar Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning.

Rådet är positivt till den övergripande inriktningen på förslaget till ändrade budgetregler för EUländerna: ökade inslag av nationellt ägarskap för den ekonomiska politiken och större möjligheter att anpassa politiken till nationella förhållanden. Det är vidare rimligt att utgå från ett hållbarhetsperspektiv för de offentliga finanserna.

Vi bedömer att de föreslagna reglerna har bättre förutsättningar än nuvarande system att respekteras av medlemsländerna eftersom de är rimligare ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Trovärdighetsproblemen kring EU:s budgetregler har därmed förutsättningar att minska. Ett europeiskt finanspolitisk ramverk behöver vara tydligt och konkret, och budgetar och planer behöver bygga på prognoser av god kvalitet. Det är därför viktigt att medlemsländernas och kommissionens beräkningar är transparenta och replikerbara.

Rådet anser att ett större nationellt ägarskap och ett ökat utrymme för landanpassning bör åtföljas av förstärkta funktioner för granskning och kontroll.

• På EU-nivå anser rådet att European Fiscal Board, EFB, bör få en utökad roll och ett större oberoende från kommissionen. Ett offentligt utlåtande från EFB bör föreläggas ECOFIN före diskussion och beslut om nationella program. Utlåtandena från EFB kan också kopplas
till beslutsreglerna i ECOFIN. För att vid beslut i ECOFIN gå emot av EFB tagen position kan mer kvalificerade majoriteter krävas.

• Medlemsländernas finanspolitiska råd bör också som föreslås ges en större roll. Deras ställning och befogenheter bör preciseras på europeisk nivå. Rådet avstyrker dock att det blir obligatoriskt för de finanspolitiska råden att göra nationella prognoser som går in i programmen eller att granska dessa i förväg. Det är viktigt att prognoser tas fram utan politiska överväganden men det bör finnas ett utrymme för medlemsländerna att säkerställa detta utan att de finanspolitiska råden behöver vara inblandade. Medlemsländerna bör, med
kommissionens godkännande, kunna välja en ordning som är ändamålsenlig för detta syfte.

 

Du hittar svaret här Pdf, 137.3 kB, öppnas i nytt fönster.