28 apr 2023

Remissvar om statistik över hushållens tillgångar och skulder

Finanspolitiska rådet har lämnat remissvar på SOU 2022:51 "En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder" och instämmer i utredningens slutsats att det finns ett stort samhällsbehov av individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder. 

Vi lyfter tre skäl för detta ställningstagande. För det första behövs statistiken för att kunna beskriva hur samhället ser ut. Det är grundläggande för en kunskapsbaserad samhällsanalys och ytterst för en väl fungerande demokrati.

För det andra behövs statistiken för att utvärdera effekter av ekonomisk politik. Allmänhet, myndigheter och politiker har idag inte tillgång till den information som behövs för att på ett bra sätt kunna utvärdera effekterna av många olika ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar enskilda hushåll.

För det tredje behövs statistiken för att det ska vara möjligt att på ett bra sätt bedriva stabiliseringspolitik och förhindra uppkomsten av finansiell oro. Det nuvarande ekonomiska läget med snabba ränteförändringar och fall i tillgångspriser blixtbelyser behovet av att veta hur hushållens tillgångar och skulder ser ut, detta för att kunna identifiera risker för finansiell instabilitet och därigenom vidta lämpliga åtgärder.

Vi konstaterar slutligen att utredningen på ett fullgott sätt beaktat integritetsaspekter och att debatten kring denna fråga bland kritiker har varit gravt missvisande.

Här hittar du svaret i sin helhet Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.